Kosten & vergoedingen

Jeugdzorg: voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar kunnen kosten vergoed worden onder bepaalde criteria. Kosten worden niet in alle gevallen vergoed.

De praktijk heeft contracten Jeugdzorg ernstige enkelvoudige dyslexie (EED t/m 12 jaar) met de gemeenten in Midden Limburg West en Oost. 
Contracten worden door gemeenten per kalenderjaar gegeven. Bij een eerste contact met de praktijk hoort u de recente stand van zaken m.b.t. de contracten met gemeenten.

Als ouders in België of Duitsland wonen, vergoeden de Nederlandse gemeenten de Jeugdhulp niet. Als ouders in België of Duitsland verzekerd zijn, kunnen kosten soms via een offerte en schriftelijke goedkeuring bekostigd worden. Deze schriftelijke goedkeuring moet in bezit van de praktijk zijn voordat de werkzaamheden kunnen starten. 

Als een cliënt zelf zorg betaalt, hanteren wij een uurtarief van €80,00. De cliënt ontvangt een offerte voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

Dyslexiezorg basisschoolleerlingen t/m 12 jaar; toelichting criteria voor vergoeding

Criteria voor vergoeding bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie:
Er is te voldoen aan ALLE eisen over leeftijd, ernst en hardnekkigheid, enkelvoudigheid. 
Leeftijd: een kind moet 7, 8, 9, 10, 11 of 12 jaar oud zijn bij aanvang van de dyslexiezorg. 
Ernst en hardnekkigheid. Ernst: scores in het leerlingvolgsysteem (LOVS) horen bij de zwakste lezers (DMT) en zwakste spellers, gedurende drie recente en achtereenvolgende hoofdmetingen / meetmomenten van het leerlingvolgsysteem (LOVS). Combinatie 1 of 2 is toegestaan:  combinatie 1: drie maal E / V-(min) voor Drie Minuten Toets (DMT), of combinatie 2: drie maal V-(min) voor spelling in combinatie met D / zeer lage IV voor DMT.  
Toegestane scores worden met u en school doorgenomen om na te gaan of u voor vergoeding in aanmerking komt. Hardnekkigheid betekent dat de basisschool de instructie in lezen en spellen heeft verlengd of uitgebreid, dat ook interne deskundigen betrokken zijn bij de hulp die gegeven wordt, maar dat deze uitbreiding én eraan gekoppelde deskundigheid nog te weinig resultaat geeft. De basisschool geeft weer welke hulp gegeven is.  
Enkelvoudig: andere (ernstige) ontwikkelingsstoornissen dienen behandeling van dyslexie niet te belemmeren. 
Verwijzing: door arts of toegangsteam woongemeente. Voor dyslexiezorg geldt dat de basisschool ook een uitgebreid dossier / leerlingdossier dyslexie verzorgt.  

De basisschool beschrijft resultaten en het onderwijsaanbod. U kunt hierover een filmpje bekijken via: www.leraar24.nl/video/2623Ouders aan het woord over leerlingdossier dyslexie. 

Op basis van het leerlingdossier dyslexie (de gegevens van school over criteria voor vergoeding) wordt beoordeeld of uw kind in aanmerking komt voor de vergoedingsregeling dyslexiezorg voor basisschoolleerlingen. Na verwijzing kan en mag de vergoede dyslexiezorg van start gaan. Behandeling van dyslexie wordt vergoed als in onderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie. Bij leerlingen met dyslexie èn andere problemen is vergoede zorg soms mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Dat vraagt aparte aandacht en tijd voor verkenning van aanvullende eisen die dan gesteld worden. Ook als een kind niet aan deze criteria voldoet, kan onderzoek gewenst zijn. Als er sprake is van dyslexie, maar niet de ernstige vorm ervan, geeft een dyslexieverklaring recht op maatregelen voor dyslectici.  

Voor vragen over deze regeling kunt u bij ons terecht, bij uw woongemeente maar ook bij de oudervereniging Balans: www.balansdigitaal.nl  en bij de helpdesk dyslexie (gratis).

Vergoeding & kosten dyslexiezorg
Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
-vergoeding voor 7-8-9-10-11-12 jarigen tijdens de basisschoolperiode als de ontwikkeling van het kind voldoet aan genoemde eisen; dan worden kosten volledig vergoed;
-kosten tijdens de basisschoolperiode als de ontwikkeling van uw kind NIET voldoet aan de criteria van de vergoedingsregeling: de vergoeding geldt dan NIET; de kosten worden met ouders besproken bij de intake en zijn afhankelijk van de vraagstelling. Ouders ontvangen een offerte op basis van uurtarief.
-kosten na basisschool tot in volwassenheid; tijdens voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs, universitair onderwijs, voor volwassenen in het arbeidsproces: de kosten worden besproken bij de intake en zijn afhankelijk van de vraagstelling. Cliënt ontvangt een offerte op basis van uurtarief.

Januari 2020. Wijzigingen voorbehouden.

praktijk marlou janssen Kummenaedestraat 23 6165 BT Geleen 046 474 29 61 info@praktijkmarloujanssen.nl