Vragen over leerproblemen

Vraag: Zijn er nu meer leerproblemen dan vroeger? 
Antwoord: nee, maar we zijn veel alerter in het signaleren ervan. In wetenschap en onderwijs is signaleren en begeleiden sterk verbeterd. Dat heeft als effect dat we leerproblemen als dyslexie en dyscalculie nu eerder signaleren en diagnosticeren. Tegenwoordig stellen we daarenboven hoge eisen aan de lees- en rekenvaardigheid en dus valt het eerder op als de ontwikkeling ervan niet goed verloopt. 

Vraag: zijn leerproblemen erfelijk?
Antwoord: ja, via onze genen erven we veel van onze ouders. De kans op het hebben van leerproblemen is groter als een van de ouders, broers, zussen of andere familieleden dat ook heeft. 

Vraag: Op welke leeftijd kun je dyslexie vaststellen?
Antwoord: vaststellen van dyslexie kan op zijn vroegst als het leesonderwijs ongeveer anderhalf jaar op gang is. Dyslexie is niet te diagnosticeren voor de start van het leesonderwijs; je kunt het dan alleen vermoeden en nog niet bewijzen. Meestal wordt dyslexie vastgesteld in de basisschoolleeftijd. Bij een aantal mensen wordt dit pas vastgesteld in het voortgezet onderwijs, in middelbaar beroepsonderwijs of in hoger onderwijs. Voor verdere uitleg hierover kunt u de informatie lezen op tabblad: Dyslexie na basisschool tot in volwassenheid.

Vraag: Waar vind ik informatie over de vergoedingsregeling dyslexie bij basisschoolleerlingen?
Antwoord: vanaf januari 2015 is de vergoeding een zaak van de gemeenten. Naast regels die uw woongemeente stelt, zijn er criteria over de achterstand en hardnekkigheid van het probleem voordat vergoeding plaats vindt. U vindt over die criteria informatie in het filmpje: Ouders aan het woord over leerlingdossier dyslexie basisonderwijs: www.leraar24.nl/video/2623. Veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden kunt u ook vinden via de website van de oudervereniging Balans: www.balansdigitaal.nl en via de website van de Stichting Dyslexie Nederland:  www.stichtingdyslexienederland.nl/veelgestelde-vragen.aspx . 

Vraag: Is onderzoek naar dyslexie alleen mogelijk als een kind voldoet aan de eisen voor leeftijd, ernst, enkelvoudigheid en hardnekkigheid?
Antwoord: ook als een kind niet aan deze criteria voldoet, is onderzoek mogelijk en dat kan zelfs zeer gewenst zijn. Als er sprake is van dyslexie, maar niet de ernstige vorm ervan, brengt een dyslexieverklaring recht op maatregelen voor dyslectici. De kosten worden niet vergoed door uw woongemeente of zorgverzekeraar als een kind niet voldoet aan de criteria; zie kosten.

Vraag: Waar vind ik nog meer informatie over dyslexie? Antwoord: zie filmswebsitesliteratuur.

Vraag: Is dyslexie of slecht lezen een gevolg van slecht leesonderwijs?  
Antwoord: deze vraag vonden we in een dagblad. Het is een vraag die o.i. nogal negatief geformuleerd is. We willen dan ook stellen dat de meeste scholen goed lees- en spelling onderwijs verzorgen. In school kan een leerkracht u vertellen hoeveel tijd er aan lezen besteed wordt, welke leesmethode gebruikt wordt en welke doelen school stelt en haalt. Als een kind de gestelde doelen niet haalt, is meer of aangepaste instructie nodig om de gestelde doelen wèl te halen. In zo'n situatie kunt u vragen welke extra instructie verzorgd wordt. De verlengde of extra instructie kan door de groepsleerkracht in de klas in een groepje leerlingen verzorgd worden. Ook de interne begeleider is betrokken bij de hulp die gegeven wordt. In het Masterplan Dyslexie, een door de overheid geïnitieerd project, zijn een aantal werkwijzen ontwikkeld die het lezen effectief vooruithelpen (zie films). Pas als er ook dan nog te weinig vooruitgang geboekt wordt, is onderzoek naar lezen en spellen of dyslexie nodig. In Nederland kunnen basisscholen extra instructie verzorgen in lezen en/of spellen voordat er onderzoek naar dyslexie plaatsvindt. Op die manier proberen we uit te sluiten dat slecht lezen te wijten is aan te weinig of ineffectieve instructie. 

Vraag: Helpt een bril?
Antwoord: een bril helpt als iemand niet goed kan zien. Een bril kan ervoor zorgen dat we de letters beter zien als er iets met de ogen aan de hand is. Bij leerprocessen als lezen en spellen en rekenen helpt een bril niet.  

Vraag: Helpen vitamines in pillen of fruit?
Antwoord: vitamines zorgen voor de gezondheid in algemene zin. Bij leerprocessen zijn het niet de vitamines die ervoor zorgen dat het kind leert lezen en spellen en rekenen.   

Vraag: Is er iets bekend over effectieve behandemethodes, misvattingen, dwaalwegen en fabels?
Antwoord: ja, vragen over effectieve behandelmethodes kunt u in elk gesprek binnen onze praktijk stellen. In de Protocollen Leesproblemen en dyslexie, die elke basisschool en school voor voortgezet onderwijs ontving van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, vindt u er informatie over. Hierin worden werkwijzen genoemd die niet of onvoldoende wetenschappelijk onderzocht zijn en daarom gebruiken wij ze niet tijdens de behandeling van dyslexie. 

Januari 2021 Wijzigingen voorbehouden

praktijk marlou janssen Kummenaedestraat 23 6165 BT Geleen 046 474 29 61 info@praktijkmarloujanssen.nl