Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) .

Wanneer spreken we van ernstige dyslexie?

Als de achterstand in lezen en/of spellen erg groot is (herhaalde E of V-(min) -scores ondanks extra instructie door de basisschool) en tijdens onderzoek de ernstige dyslexie aangetoond wordt; dan is het probleem zo groot dat een kind onvoldoende geletterd de basisschool dreigt te verlaten. Voldoende geletterd wil zeggen dat het kind ondertiteling van films kan lezen, eenvoudige vragen schiftelijk kan beantwoorden. Als heel ernstige dyslexie niet behandeld wordt, kan dat gevolgen hebben, zoals: onvoldoende geletterdheid, schooluital, onvoldoende partiicipatie in de samenleving, negatief zelfbeeld.  

Verwijzing. De basisschool onderbouwt de verwijzing van uw kind met behulp van de scores uit het leerlingvolgsysteem en de plannen voor intensieve begeleiding in lezen en/of spellen in een leerlingdossier dyslexie. De gegevens zijn basis om een beschikking te krijgen van de gemeenten voor vergoeding. Vanuit onze praktijk werkten we mee aan een kort filmpje over de criteria voor verwijzing. Dat filmpje kunt u via de volgende link bekijken. Ouders komen uitgebreid aan het woord over leerlingdossier dyslexie basisonderwijs: www.leraar24.nl/video/2623.

Intake. Voor de aanmelding en intake krijgt u mij -Marlou Janssen- aan de lijn; ik ben de eindverantwoordelijke GZ-psycholoog en hoofdbehandelaar. Ik verken met u en met school of uw kind in aanmerking komt voor de vergoeding van dyslexiezorg. Voor de intake is er informatie nodig van school (leerlingdossier dyslexie en gedragsvragenlijst) en van u (intakevragenlijsten). Alle informatie die we van u en van school ontvangen, wordt doorgenomen en zo nodig stellen we er nog vragen over. Ouders en leerkrachten zijn voor ons belangrijke informatiebronnen over leren en gedrag. Ook als er sprake is van een andere stoornis (ASS, ADHD) kan onderzoek verricht worden. Welke stappen hierbij nodig zijn, hoort u bij de intake. 

Onderzoek. We onderzoeken lezen en spellen en alle zaken die van invloed zijn op de ontwikkeling van het leren. We onderzoeken hoe het kind zich concentreert, kan onthouden, wat hij/zij kan vertellen over de dingen die heel goed gaan en welke oplossingen er al gevonden zijn voor de dingen die niet naar wens verlopen. Omdat leerproblemen een zelfbeeld negatief kunnen beïnvloeden, wordt het zelfbeeld onderzocht. Ook het intelligentieniveau wordt bepaald: dat geeft zicht op de krachten in uw kind. We bespreken verslag en adviezen eerst met ouders / verzorgers, dan met kind èn ouders en daarna met schoolin aanwezigheid van ouders; kortom met iedereen die begeleiding of ondersteuning verzorgt. Dat is nodig om tot maatwerk en afstemming te komen. Een dyslexieverklaring ontvangt u bij het verslag als dyslexie gediagnosticeerd wordt. Behandeling kan starten als er sprake is van ernstige dyslexie en als ouders èn kind toestemming geven voor behandeling. Toestemming geven voor behandeling wil zeggen dat iedereen actief meewerkt aan de behandeling.  

Behandelplan: training lezen en spellen, psycho-educatie, afstemming tussen behandeling-kind-ouders-school. Als er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie kunnen wij een behandeltraject voor u verzorgen dat - onder bepaalde voorwaarden- vergoed wordt door uw woongemeente. Bij de behandelingen zijn twee deskundigen betrokken: de gz-psycholoog / hoofdbehandelaar en een geregistreerde medebehandelaar. De gz-psycholoog zet de behandellijn uit volgens wetenschappelijke richtlijnen; er is sprake van een gestructureerde taakgerichte aanpak. Doel, inhoud en vorm van de behandeling worden met kind, ouders en school afgestemd. Ouders krijgen gerichte instructie voor wekelijkse oefeningen thuis. Op deze manier werken we allemaal aan dezelfde doelen en kennen elkaars werkwijzen. Voor elke behandelperiode van ongeveer tien individuele sessies worden doelen bepaald in lezen en spellen. Na 2-3 maanden meten we de vooruitgang. Dan blijkt of we de gestelde doelen gehaald hebben. De metingen worden door de medebehandelaar uitgevoerd en door de gz-psycholoog met ouders en school doorgenomen. Daarna wordt opnieuw koers bepaald voor de behandeling. In deze werkwijze is er gedurende het hele behandeltraject regelmatig contact met ouders en school. In de gesprekken rondom de meetmomenten krijgt u informatie over uw kind en U kunt vragen stellen over de behandeling, over dyslexie en alle andere zaken die lezen, spellen en de ontwikkeling van uw kind beïnvloeden. 

In de behandelingen zorgen we voor:
- zover mogelijk ontwikkelen van lezen en spellen
- gebruik van krachten IN uw kind om zo weinig mogelijk hinder te ervaren van dyslexie 
- vergroten van leesmotivatie en leesplezier
- kennismaking met compenserende dyslexiesoftware 
- leren omgaan met dyslexie; dat heet psycho-educatie

Als u en uw kind na afloop van de behandeling een programma voor dyslexiesoftware kiezen, bieden wij mogelijkheden voor begeleiding in het gebruik ervan. 

In het Protocol Leesproblemen en Dyslexie, kunt u informatie vinden over ‘misvattingen of dwaalwegen’. Dit zijn werkwijzen die niet of onvoldoende wetenschappelijk onderzocht zijn en daarom gebruiken wij ze niet tijdens de behandeling van dyslexie. Zie ook vragen.  Bent u op zoek naar achtergrondinformatie over dyslexie, dan vindt u onder tabblad achtergronden een selectie van literatuur in pdf-bestanden, films en websites. 

Wij zijn aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie dat de taak heeft in Nederland de kwaliteit van deze dyslexiezorg te waarborgen. Sinds de start van de vergoedingsregeling voor dyslexiezorg in 2009 zijn we in het bezit van het keurmerk voor dyslexiezorg. De praktijk is succesvol gevisiteerd door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Het monitoren van onze zorg wordt zowel mondeling als schriftelijk uitgevoerd. De schriftelijke vragenlijst wordt via het NKD naar ouders verstuurd en wij ontvangen geanonimiseerde overzichten. In Juli 2020 is de tevredenheid door ouders gewaardeerd met een gemiddeld cijfer: 8,7. 

Januari 2020. Wijzigingen voorbehouden.

praktijk marlou janssen Kummenaedestraat 23 6165 BT Geleen 046 474 29 61 info@praktijkmarloujanssen.nl